Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Paintedinred
1965 8301 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
Paintedinred
2723 7f9c 500
Reposted frombzdura bzdura
Paintedinred
Reposted fromworst-case worst-case
Paintedinred
3219 a97c
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Paintedinred
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaDrugfulMind DrugfulMind
Paintedinred
9001 71d6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaDrugfulMind DrugfulMind
Paintedinred
Znajomości nie obchodzę w rocznicach lub datach,
ale w podobieństwie przesłuchanych wspólnie piosenek,
w częstotliwości znaczących spojrzeń, w skali zrozumienia
licznych konwersacji, ilości wspólnych smutków, liczbie godzin spóźnienia,
w objętości pochłoniętych ciastek, czekolad i wypitych win.
Czas raczej nie ma tu zbytnio znaczenia.
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
Paintedinred
6157 f3ac
Reposted fromzciach zciach viaalberta alberta
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaalberta alberta
6467 99ea 500

tastefullyoffensive:

They’re a good boy. (via imgur)

Reposted fromtron tron viamole-w-filizance mole-w-filizance
Paintedinred
1817 9130 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
4930 9854 500

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

1407 59e0

michaelaedm:

I feel personally attacked

Reposted fromdapperdonuts dapperdonuts viapoolun poolun
Paintedinred
1734 1464 500
Winter in Prague
Reposted fromvolldost volldost via1911 1911
Paintedinred
Paintedinred
1158 b04c 500
Reposted frommachinae machinae viavolldost volldost
Paintedinred
0132 3c79 500
Paintedinred
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamruugaa mruugaa
Paintedinred
2633 0a38 500

i-doll:

0910; the roofs of Edinburgh

Reposted fromhawke hawke viasolivagant solivagant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl